Vyber zo zoznamu:
Všeobecné informácie


Zložky život. prostredia


Environ. infraštruktúra


Koncepcie sídla


Ostatné informácie
Erb Vyberte obec       Okres:
      Kraj:
      Obyvatelia:

Vitajte na stránkach BEISS


(Bazálne environmentálne informácie o sídlach Slovenska)


  BEISS je informačný systém o životnom prostredí na úrovní sídiel t. j. miest a obcí. Sprístupňuje všeobecné informácie o sídlach Slovenska, vybraných zložkách životného prostredia, environmentálnej infraštruktúre, koncepčných dokumentoch a ostatné informácie o sídlach a to najmä grafické. Ide o otvorený informačný systém, založený na jednotnej územnej identifikácií údajov - IC ZUJ podľa katastrálnych území. Je možné k nemu pridávať ďalšie údaje a subsystémy založené na tej istej identifikácií.

  BEISS umožňuje rýchlu orientáciu sa v získavaní informácii o sídle z environmentálnej oblasti pomocou databázových položiek - tematicky zoradených a tiež odkazov, cez ktoré možno získať ďalšie dostupné informácie či už environmentálneho charakteru alebo legislatívneho charakteru.

  Informácie o sídle sú zaradené do piatich oblastí.

  Prvú oblasť tvoria všeobecné informácie, rozdelené do problematík: základné údaje o sídle, prírodné podmienky, krajinná štruktúra a demografické údaje.

  Druhá oblasť poskytuje základné informácie o jednotlivých zložkách životného prostredia ako je ovzdušie, voda, pôda, horninové prostredie, biota a odpady.

  Tretia oblasť je zameraná na charakteristiku environmentálnej infraštruktúry sídiel v rozsahu ich katastrálnych území v zmysle definície: Environmentálna infraštruktúra predstavuje súbory stavieb, zariadení, systémov, ako aj celý rad priemyselných a environmentálnych technológií pre ochranu zdravia obyvateľstva, ako aj pre zachovanie, ochranu a obnovu prírodného prostredia. Táto oblasť je rozčlenená na environmentálne prvky sídiel, environmentálna občianska vybavenosť a environmentálna regionalizácia.

  Štvrtá oblasť obsahuje údaje o partnerstvách, koncepčných materiálov, štátnej správe a čerpaní finančných prostriedkov sídla týkajúcich sa ochrany životného prostredia.

  Piata oblasť poskytuje ostatné informácie t. j. všeobecné informácie, ktoré upresňujú samotný portál BEISS. Sú to: zdroje, vysvetlivky, linky a kontakty. Vizualizácia údajov je doplnená aj o grafickú formu v podobe grafov a celoslovenských mapových prehľadov.

  Súčasná údajová databáza obsahuje doteraz získané a spracované údaje o sídlach v Slovenska a zobrazuje viac ako 300 databázových položiek pre 2929 IC ZUJ sídiel zahŕňajúcich obce, mestá, vojenské obvody a mestské časti Bratislavy a Košíc.