Vyber zo zoznamu:
Všeobecné informácie


Zložky život. prostredia


Environ. infraštruktúra


Koncepcie sídla


Ostatné informácie
Erb Vyberte obec       Okres:
      Kraj:
      Obyvatelia:

Vitajte na stránkach BEISS


(Bazálne environmentálne informácie o sídlach Slovenska)  BEISS predstavuje databázu informácií o životnom prostredí na úrovní miest a obcí obsahujúcu environmentálne a základné územno-technické údaje a je koncipovaný ako online informačný systém, umožňujúci interaktívnu aktualizáciu údajov a subsystémov založených na tej istej identifikácii - cez ICZUJ.

  Jeho cieľom je zhromažďovanie a aktualizácia informácií o obciach SR v štruktúre zodpovedajúcej potrebám starostlivosti o životné prostredie, kde základným prvkom sú charakteristiky environmentálnej infraštruktúry obcí v rozsahu ich katastrálnych území.

  Samotná štruktúra údajov v BEISS vychádza z definície - Environmentálna infraštruktúra je infraštruktúra zameraná na zachovanie vhodného stavu alebo na zlepšenie stavu životného prostredia, pričom zahŕňa prírodné prvky (podporujúce ekologickú stabilitu, biologickú a krajinnú diverzitu), technické prvky (znižujúce znečisťovanie a devastáciu životného prostredia) a organizačné prvky (zabezpečujúce starostlivosť o životné prostredie) podľa Terminologického slovníka environmentalistiky (Jozef Klinda, MŽP SR, 2000).

  V kontexte s touto definíciou sú jednotlivé charakteristiky environmentálnej infraštruktúry rozčlenené na hlavné zložky a rizikové faktory životného prostredia (ovzdušie, voda, pôda, horninové prostredie, biota, odpady) a na ďalšie problematiky (environmentálne prvky sídiel, environmentálna regionalizácia, environmentálne programy a koncepcie a štátna správa na úseku ŽP). Štrukturálne sú spracované v členení na prírodné prvky, technické prvky a organizačné prvky.

  Druhú skupinu tvoria všeobecné údaje, kde sú informácie zaradené do problematík: základné údaje o sídle, prírodné podmienky a krajinná štruktúra, demografické údaje, občianska vybavenosť so vzťahom k životnému prostrediu a mikroregióny.

  Súčasná údajová databáza obsahuje doteraz získané a spracované údaje o obciach SR a zobrazuje viac ako 700 databázových položiek. Vizualizácia údajov je doplnená aj o grafickú formu v podobe 18 grafov a celoslovenských mapových prehľadov vybraných chrakteristík environmentálnej infraštruktúry.